2011.06.17
W dniu 17 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Spółkę AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3436, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2011 r.