2010.06.01
W dniu 27 maja 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o stwierdzeniu z dniem 26 maja 2010 r. prawomocności postanowienia Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 maja 2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 4 maja 2010 r. W wyniku uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z dniem 26 maja 2010 r.
Banki będące wierzycielami Spółki objęły w ramach konwersji przysługujących im wierzytelności na akcje Spółki w trybie art. 294 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 28 lutego 2003 r. 8.148.882 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3 złote każda, dających łącznie prawo do 8.148.882 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi około 39,43% kapitału zakładowego Spółki po konwersji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu o 24.446.646 złotych i wynosi 61.992.363 złote i dzieli się na 20.664.121 akcji o wartości nominalnej 3 złote każda.