Logo 1 ncbir

Starachowice, dnia 08.09.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia na prace badawczo-rozwojowe w zakresie dostawy nawęglacza w ramach projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-1303/19-00, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Unieważnienie – nawęglacz