2012.01.17
Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 1. Raporty kwartalne: – raport kwartalny za IV kw. 2011 roku SA- Q4/2011 – dnia 29.02.2012r., – raport kwartalny za I kw. 2012 roku SA – Q1/2012 – dnia 14.05.2012 r., – raport kwartalny za III kw. 2012 roku SA – Q3/2012 – dnia 14.11.2012 r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2012 roku SA – P/2012 – dnia 31.08.2012 r. 3. Raport roczny za 2011 rok S.A – R/2011 – dnia 30.04.2012 r. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: RMF GPW §103 ust.1