W poniższej tabeli podane zostały terminy przekazywania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach raportów okresowych w 2017 r. O terminach przekazywania raportów okresowych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

 

 

L.p.

 

Rodzaj raportu

 

Data przekazania

 

 

1.

 

raport roczny za rok 2016 – SA-R 2016

 

 

24.04.2017 r.

 

2.

 

raport za I kwartał 2017 r. – SA-Q1/2017

 

 

12.05.2017 r.

 

3.

 

raport za I półrocze 2017 r. – SA- P/2017

 

 

18.09.2017 r.

 

4.

 

raport za III kwartał 2017 r. – SA-Q3/2017

 

 

13.11.2017 r.

 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2016 oraz za II kwartał roku obrotowego 2017.

 

pobierz plik