2014.05.19

 Świętokrzyska Przedsiębiorczość

 Biuletyn Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 Kielce Numer 4 Rok 2014

  

 Nagrody NOVATOR 2013
Ósma edycja konkursu SIPH na najlepsze innowacje w województwie świętokrzyskim

  

 Innowacyjna inwestycja w produkcji – firma duża

 Odlewnie Polskie S.A. Starachowice

 Projekt „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego”

 W Odlewniach Polskich S.A. opracowano technologię, wykorzystującą nowatorskie w skali kraju rozwiązania.

 Projekt miał na celu rozpoznanie negatywnych zjawisk, zachodzących w procesie topienia i obróbki pozapiecowej ciekłego stopu, opracowanie lepszych rozwiązań procesowych, przetestowanie ich, a po zrealizowaniu koniecznych inwestycji – wdrożenie. Badania przemysłowe pozwoliły na uzyskanie w procesie wytwarzania stabilności jakości metalurgicznej ciekłego żeliwa. Efektem jest też nowy produkt: odlewy supercienkościenne.
Efekty technologiczne:
* obniżenie temperatury przegrzania żeliwa w piecu topialnym na etapie przetrzymywania żeliwa w piecu;
* znaczne ograniczenie „konfliktu temperatury i składu chemicznego” linii formierskiej;
* skrócenie czasu topienia;
* skrócenie czasu przetrzymywania żeliwa w piecu;
*obniżenie poziomu magnezu w żeliwie;
* wydłużenie okresu zaniku efektu sferoidyzacji i modyfikacji;
* obniżenie wskaźnika braków.
Efekty ekonomiczne:
* obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania ciekłego żeliwa;
* obniżenie zużycia energii elektrycznej;
* obniżenie technicznego kosztu wytworzenia (mniej braków).
Nastąpiła całkowita mechanizacja procesu zalewania, wyeliminowano jedno przelewanie żeliwa (z trzech do dwóch), co ogranicza ryzyko związane z manualną obsługą procesu i bezpośrednim kontaktem pracowników z płynnym żeliwem, a w konsekwencji przyczynia się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy.
Efektem projektu jest zgłoszenie patentowe, które zostało potwierdzone przez Urząd Patentowy RP nadaniem numeru P.402727 z mocą od dnia 11.02.2013 r. Zgłoszenie dotyczy projektu wynalazczego pt. „Sposób oceny skuteczności zabiegu wermikularyzacji żeliwa szarego”.
Koszt realizacji projektu wyniósł 2.180.302,00PLN, z czego kwota 1.256.752,00 PLN została sfinansowana ze środków własnych Spółki, za 923.550,00 PLN stanowi dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.