RAPORTY OKRESOWE

roczny 2019

SA- R 2019 – skorygowany
SA-R 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019r.
Sprawozdanie z działalności niefinansowej za 2019r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy.
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej.
Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu.
Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.