RAPORTY OKRESOWE

roczny 2017

SA-R 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Oświadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2017 r
Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok