RAPORTY OKRESOWE

roczny 2016

SA-R 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 rok
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Oświadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2016 r
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2016 r
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok
Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok