RAPORTY OKRESOWE

roczny 2013

SA- R 2013- korekta- 07.04.2014 r.
SA- R 2013
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Oswiadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w 2013 r.
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok