RAPORTY OKRESOWE

roczny 2011

SA-R 2011
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2011 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
Pismo Prezesa do Akcjonariuszy
Oświadczenie o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
Oświadczenie o podmiocie badającym sprawozdanie za 2011 r.
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w 2011 roku
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
Opinia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2011 r.