RAPORTY OKRESOWE

roczny 2010

SA-R2010
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2010 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
Oświadczenie o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
Oświadczenie o podmiocie badającym sprawozdanie za 2010 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk w 2010 roku
Opinia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2010 r.