RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2011

SA-P 2011
Informacja dodatkowa SA_P_2011
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 2011
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2011
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności półrocznego sprawozdania finansowego 2011
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu dokonującego przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 2011