RAPORTY OKRESOWE

półroczny 2010

SA-P 2010
Informacja dodatkowa SA-P 2010
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności półrocznego sprawozdania finansowego 2010
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu badającego półroczne sprawozdanie finansowe 2010