RAPORTY OKRESOWE

kwartalny 2022

SA- Q3/ 2022 wraz ze śródrocznym sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2022 r.

SA-Q1/2022

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022 r.