2010.08.26
Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zarejestrowanie nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 8.148.882 akcje. Kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu o 24.446.646 złotych i wynosi 61.992.363 złote, i dzieli się na 20.664.121 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 złote każda. Z wszystkich wyemitowanych akcji przysługuje akcjonariuszom 20.664.121 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki