2011.05.12
W dniu 12 maja 2011 r. Spółka otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, że w dniu 16 maja 2011 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 8 148 882 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 3 zł każda i oznaczenie ich kodem PLODLPL00013. Akcje serii G zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały nr 369/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2011 r. Łączna liczba akcji Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. po rejestracji wyniesie 20 664 121