2010.05.05
W dniu 04 maja 2010 roku wierzyciele Spółki na Zgromadzeniu Wierzycieli przyjęli układ. Sąd Rejonowy w Kielcach wyznaczył termin wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu na dzień 18 maja 2010 roku.
Zgodnie z zawartym układem wierzytelności:

– Wierzycieli Zabezpieczonych (wierzytelności zabezpieczone rzeczowo) będą spłacone w całości (należność główna i odsetki do dnia ogłoszenia upadłości) w terminach ustalonych stosunkiem zobowiązaniowym,

– Akcjonariuszy będą spłacone w wysokości 90% należności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości w 12 równych ratach miesięcznych, pierwsza rata po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostała część należności głównej oraz odsetek, w tym naliczone po dniu ogłoszenia upadłości zostanie umorzona,

– Wierzycieli Drobnych (wierzytelności do 50.000 złotych) będą spłacone w całości (należność główna i odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości) w 6 równych miesięcznych ratach, pierwsza rata po upływie 3 miesięcy po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki naliczone po dniu ogłoszenia upadłości zostaną umorzone,

– Wierzycieli Zwykłych (wierzytelności powyżej 50.000 złotych i nie przekraczające 2.000.000 złotych) będą spłacone w 90% (należność główna i odsetki do dnia ogłoszenia upadłości oraz inne należności uboczne) w 12 równych miesięcznych ratach, termin spłaty pierwszej raty będzie przypadał z upływem 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pozostała część należności głównej oraz odsetek, w tym naliczone pod dniu ogłoszenia upadłości zostanie umorzona,

– Banków; 1% należności głównej każdego z Banków zostanie spłacona jednorazowo po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 24% należności głównej zostanie spłacona w 28 równych kwartalnych ratach, pierwsza rata płatna po upływie kwartału, w którym nastąpi upływ 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, 24% należności głównej ulega konwersji na akcje Spółki, nowe akcje przypadną Bankom proporcjonalnie do wysokości posiadanych i podlegających konwersji wierzytelności Banków, po cenie emisyjnej 3 złote za akcję, 51% wierzytelności głównej oraz wszystkie odsetki przypadające w okresie przed ogłoszeniem upadłości jak i za okres po ogłoszeniu upadłości oraz wszystkie należności uboczne zostaną umorzone.