2008.02.20
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE podaje do wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych: 1. Prognozowane wyniki na 2008 rok. Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 150.000 tys. PLN Zysk brutto 8.300 tys. PLN Zysk netto 6.000 tys. PLN Nadwyżka finansowa ( zysk netto + amortyzacja) 10.060 tys. PLN 2. Prognoza obejmuje okres od 01.01.2008oku. do 31.12.2008 roku.

3. Zarząd Spółki przyjął przy sporządzaniu prognozy następujące założenia:
– Średnioroczny kurs EUR/PLN ukształtuje się w 2008 roku na poziomie 3,60 PLN.
– Nie ulegnie pogorszeniu dotychczasowa dobra koniunktura na rynku Unii Europejskiej w branżach przemysłowych, głównych odbiorców produkcji odlewniczej Spółki i świadczonych przez nią usług poza granicami Polski, w ramach umów o dzieło realizowanych w branży odlewniczej i przetwórstwie stali.
– Spółka utrzyma tempo uruchamiania nowej produkcji odlewniczej gwarantujące jej wzrost o 2.000 ton w stosunku do wielkości osiągniętej w 2007 roku i zrealizuje sprzedaż na poziomie nie niższym niż 15.000 ton.
– Ceny podstawowych surowców i materiałów używanych do produkcji, w tym przede wszystkim ceny surówek odlewniczych, złomu i modyfikatorów, utrzymają się na poziomie cen z IV kwartału 2007 roku.
– Ceny energii elektrycznej w dostawach przemysłowych do Spółki nie będą wyższe w 2008 roku od poziomu uwzględniającego podwyżkę z 01.01.2008 roku.
– Nie dojdzie w Spółce, na bazie ogólnokrajowych tendencji do wzrostu średniej płacy, powyżej poziomu uwzględniającego uzgodnienia zawarte ze związkami zawodowymi i ujęte w porozumieniu płacowym z dnia 12.12.2007 roku.
– Nie ulegnie istotnemu pogorszeniu, w związku z sytuacją na rynku pracy, skuteczność Spółki w pozyskiwaniu wysoko kwalifikowanej kadry na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych zarówno w krajowej jak i zagranicznej działalności Spółki prowadzonej na terenie Unii Europejskiej.
– Spółka osiągnie na zakładanym poziomie efekty ekonomiczne z wdrożonych instrumentów finansowych zmniejszających negatywne dla jej działalności gospodarczej skutki aprecjacji PLN.

4. Prognozowane parametry ekonomiczne będą monitorowane przez Spółkę na bieżąco w okresach miesięcznych, poprzez porównanie rzeczywistych wielkości z wielkościami prognozowanymi.
5. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników w okresach kwartalnych. Kryterium oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników będą uzyskane wielkości poszczególnych kategorii ekonomicznych prezentowane w rachunku zysków i strat oraz w bilansie, w odniesieniu do upływu czasu i prognozowanych wielkości. W przypadku stwierdzenia podstaw do korekty prezentowanej prognozy Spółka poinformuje o tym opinię publiczną niezwłocznie, w trybie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.