2010.09.03
W dniu 03 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w związku z art. 86 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierzyło Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spośród swoich członków. W sytuacji gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Zgodnie z interpretacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2010 roku, powierzenie radzie nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie. Wobec braku jednoznacznych przepisów powołanie komitetu audytu nastąpiło w Spółce uchwałą rady nadzorczej, jednakże mając na uwadze w/w interpretację Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnym jest dokonanie umocowania komitetu audytu w formie uchwały walnego zgromadzenia.