PROJEKTY EU

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego

Projekt „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego” – współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa Nr UDA-POIG.01.04.00-26-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-007/09-00

Głównym celem Projektu “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego”jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Spółki poprzez opracowanie nowoczesnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego oraz wdrożenie powyższej technologii w zakładzie produkcyjnym Spółki.

Dzięki uruchomieniu produkcji wyrobów odlewniczych w oparciu o innowacyjną technologię, Spółka znacznie podniesie jakość produktów końcowych oferowanych klientom, a także wprowadzi do produkcji zupełnie nowy produkt, którym będą odlewy supercienkościenne. Projekt ma za zadanie poznać negatywne zjawiska zachodzące w procesie topienia i obróki pozapiecowej ciekłego stopu, opracować lepsze rozwiązania procesowe (badania przemysłowe), dokonać przetestowania innowacyjnego procesu w warunkach produkcyjnych (prace rozwojowe), a następnie po zrealizowaniu koniecznych inwestycji wdrożyć wyniki prac badawczych i rozwojowych.

Celem technologicznym Projektu jest osiągnięcie stabilizacji jakości metalurgicznej żeliwa w procesie topienia obróbki pozapiecowej i zalewania.

W celu osiągnięcia założonych celów, realizowane będą następujące działania projektowe:

 • zdefiniowanie zjawisk i czynników negatywnie wpływających na stabilizację jakości metalurgicznej ciekłego stopu, obniżających jego zdolność do krystalizacji bez defektów struktury,
 • opracowanie nowego modelu obróbki ciekłego stopu, mniej wrażliwego na występujące zakłócenia w technologii żeliwa sferoidalnego,
 • opracowanie i przeprowadzenie pilotażowych wytopów uwzględniających pozyskaną wiedzę dotyczącą wyeliminowania lub znacznego ograniczenia zjawisk i czynników negatywnych z technologii żeliwa sferoidalnego,
 • wyposażenie stanowiska do obróbki pozapiecowej w urządzenia umożliwiające wdrożenie opracowanej technologii żeliwa sferoidalnego do praktyki odlewniczej.

W ramach prac wdrożeniowo-inwestycyjnych planowany jest zakup kadzi Fischera do premodyfikacji.

Planowane prace badawcze (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe) w ramch Etapu I realizowanego Projektu – Działanie 1.4Ostatecznym efektem wdrożenia inwestycji będzie obniżenie kosztochłonności wykonywanych odlewów przy jednoczesnym podniesieniu jakości ich wykonania.

Nr zadania w Projekcie

Nazwa zadania

Badania przemysłowe
Zadanie 1 Badania jakości metalurgicznej i stabilności parametrów żeliwa wyjściowego i po obróbce pozapiecowej w warunkach odlewni
Zadanie 2 Badania efektu premodyfikacji żeliwa sferoidalnego i wybór premodyfikatora
Zadanie 3 Badanie efektu modyfikacji i jej wpływ na jakość metalurgiczną ciekłego żeliwa
Zadanie 4 Badania wpływu parametrów obróbki pozapiecowej na zjawiska zachodzące przy zalewaniu żeliwa do form piaskowych
Zadanie 5 Analiza i ocena zjawisk i czynników wpływających na jakość metalurgiczną i stabilność procesu żeliwa sferoidalnego
Prace rozwojowe
Zadanie 6 Opracowanie innowacyjnego procesu obróki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego zapewniającego wysoką jakość metalurgiczną i stabilność technologii
Zadanie 7 Przeprowadzenie pilotażowych zabiegów premodyfikacji żeliwa w prototypowej kadzi Fischera
Zadanie 8 Przeprowadzenie prób zalewania form na DISA wg innowacyjnej metody z wykorzystaniem kadzi FTL
Zadanie 9 Opracowanie okna technologicznego innowacyjnej obróbki pozapiecowej żeliwa gwarantującego jakość metalurgiczną ciekłego stopu i stabilność procesu

Planowane prace wdrożeniowo-inwestycyjne w ramach Etapu II realizowanego Projektu –Działanie 4.1

Nr zadania w Projekcie

Nazwa zadania

Zadanie 1 Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu obróbki pozapiecowej
Zadanie 2 Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu zalewowego

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2.182.206,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją Projektu wynosi 1.995.700,00 PLN, przy czym:

1. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją I Etapu Projektu wynosi 1.395.700,00 PLN, a dofinansowanie wynosi623.550,00 PLN, w tym:

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 1.098.500,00 PLN, a dofinansowanie wynosi 549.250,00 PLN,
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania rozwojowe wynosi 297.200,00 PLN, a dofinansowanie wynosi 74.300,00 PLN

2. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją II Etapu Projektu wynosi 600.000,00 PLN, w tym:

 • maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na inwestycje wynosi 600.000,00 PLN, a dofinansowanie wynosi 300.000,00 PLN

Rozpoczęcie realizacji I Etapu Projektu   –   01 września 2010 r.

Zakończenie realizacji I Etapu Projektu   –  31 lipca 2012 r.

Rozpoczęcie realizacji II Etapu Projektu   –  01 czerwca 2012 r.

Zakończenie realizacji II Etapu Projektu   – 31 maja 2013 r.

Okres kwalifikowalności wydatków od dnia 19 listopada 2009 r. do 31 maja 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w oparciu o Umowę z dnia 25 października 2010 r. Nr UDA-POIG.01.04.00-26-007/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-007/09-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z późniejszymi aneksami:

1) na realizację I Etapu Projektu w wysokości nie większej niż 623.550,00 PLN, w tym:

 • do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 530.017,50 PLN,
 • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 93.532,50 PLN

przy czym:

 • maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 549.250,00 PLN
 • maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 74.300,00 PLN

2) na realizację II Etapu Projektu w wysokości nie większej niż 300.000,00 PLN, w tym:

 • do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 255.000,00 PLN,
 • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 45.000,00 PLN,

przy czym:

 • maksymalna wysokość dofinansowania na inwestycje wynosi 300.000,00 PLN

ODLEWNIE POLSKIE S.A. sfinansują Projekt środkami własnymi w wysokości1.258.656,00 PLN, w tym:

 • pozostałą kwotę całkowitych wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.072.150,00 tys. zł
 • wydatki niekwalifikowane w wysokości 186.506,00 PLN

Wskaźniki dotyczące I Etapu Projektu – Działanie 1.4

Lp.

Wskaźniki produktu

Jedn. miary

Wartość bazowa

n1

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Razem

1. Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu (w tym kobiety)

EPC

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu

szt.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3. Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu celowego

osoby

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

4. Liczba naukowców zaangażowanych w realizację projektu celowego

osoby

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

5. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu

szt.

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Lp.

Wskaźniki rezultatu

Jedn. miary

Wartość bazowa

Rok

Wartość docelowa

Rok

1. Liczba opracowanych nowych technologii

szt.

0,00

2010

1,00

2012

2. Wzrost nakładów na działalność B+R

0,00

2010

1.400.000,00

2012

3. Wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w wyniku projektu

szt.

0,00

2010

1,00

2012

4. Wzrost zatrudnienia personelu badawczego

etat

0,00

2010

1,00

2012

5. Utworzenie/rozbudowa trwałej komórki badawczo-rozwojowej

liczba

0,00

2010

1,00

2012

6. Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle

%

0,00

2010

0,00

2012

7. Zgłoszenie wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego w celu ochrony praw własności przemysłowej

szt.

0,00

2010

0,00

2012

8. Liczba utworzonych nowych etatów badawczych

osoby

0,00

2010

1,00

2012

9. Średnie zużycie energii przy topieniu

kWh/t

622,50

2010

605,0

2012

10. Wskaźnik braków w odlewniach (procentowo)

%

9,37

2010

8,50

2012

11. Wskaźnik braków w odlewach (liczbowo)

t/rok

795,50

2010

721,65

2012

Wskaźniki dotyczące II Etapu Projektu – Działanie 4.1

Lp.

Wskaźniki produktu

Jedn. miary

Wartość bazowa

n1

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

razem

1.

Liczba nowych środków trwałych

szt.

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

2.

Liczba nowych wartości niematerialnych i prawnych

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lp.

Wskaźniki rezultatu

Jedn. miary

Wartość bazowa

Rok

Wartość docelowa

Rok

1.

Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii

szt.

0,00

2010

2,00

2013

2.

Wzrost zatrudnienia personelu badawczego

etat

0,00

2010

0,00

2013

3.

Wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w wyniku projektu

szt.

0,00

2010

0,00

2013

4.

Utworzenie/rozbudowa trwałej komórki badawczo-rozwojowej

liczba

0,00

2010

0,00

2013

5.

Zgłoszenie wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego w celu ochrony praw własności przemysłowej

szt.

0,00

2010

0,00

2013

6.

Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii w przychodach ze sprzedaży danego produktu/technologii w ogóle

%

0,00

2010

45,00

2015

7.

Liczba wdrożonych wyników prac B+RT

szt.

0,00

2010

1,00

2013

8.

Nabycie tzw. technologii materialnej

szt.

0,00

2010

2,00

2013

9.

Liczba nowych produktów i wytworzonych technologii wprowadzonych na rynek

szt.

0,00

2010

2,00

2013