ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Okresy zamknięte związane z przekazywaniem przez Spółkę raportów okresowych w 2016 r.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 94 z późn. zm.), w 2016 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych przez Spółkę, w których Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci, pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE oraz innych instrumentów finansowych z nimi związanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi:
1. od 15.02.2016 r. do 29.02.2016 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za IV kwartał 2015 roku,
2. od 29.01.2016 r. do 29.03.2016 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu rocznego za rok 2015
3. od 28.04.2016 r. do 12.05.2016 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2016 roku
4. od 30.07.2016 r. do 30.08.2016 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2016 r.
5. od 27.10.2016 r. do 10.11.2016 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2016 r.
Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

pobierz plik