Starachowice, dnia 21.07.2017 r.

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu elementów grzejnych do pieca tj:
Piec oporowy tyglowy – elementy grzejne z drutu 4 mm, D=32 mm, n=240 mm, L=1600 mm, końcówki gwintowane 360 mm w ilości 18 szt. Zadanie 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

Dane zamawiającego:
Odlewnie Polskie S.A.
27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
tel. 41 275 86 00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupu elementów grzejnych do pieca tj:
Piec oporowy tyglowy – elementy grzejne z drutu 4 mm, D=32 mm, n=240 mm, L=1600 mm, końcówki gwintowane 360 mm w ilości 18 szt.

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

Oferta powinna zawierać:

Cenę z dostawą do siedziby zamawiającego
Termin płatności
Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 31 sierpnia 2017 r.)
Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w jego imieniu. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania oferenta.
Ponadto wymagane jest:

Potwierdzenie realizacji zamówienia
Udzielenie gwarancji nie krótszej niż 6 miesięcy lub 1000 roboczogodzin

Termin realizacji zamówienia
18 sierpnia 2017 r.

Tryb oceny ofert:
– ocenę ofert przeprowadza Komisja,
– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z zapytaniem ofertowym,
– spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego,

Kryteria oceny ofert:

70 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 70),
30 % – termin płatności (maksymalna ilość punktów do uzyskania 30).

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

a) Kryterium ceny
Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 70 punktów; cena ta staje się oceną
bazową dla oceny pozostałych ofert,
– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego
wzoru:
P = 140 – 70 x O:ON

gdzie:

P – ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,
ON – cena bazowa (najniższa),
O – cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

Kryterium warunków płatności

Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

Termin płatności:
do 7 dni od dostawy – 0 punktów
od 8 do 14 dni od dostawy – 10 punktów
od 15 do 21 dni od dostawy – 20 punktów
powyżej 21 dni od dostawy – 30 punktów

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 07.08.2017 r.
– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 08.08.2017 r.
– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

Postanowienia końcowe
– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,
– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,
– organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy
– ogłoszenie zapytanie ofertowe, wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki,
– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,
– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Marek Sokolnicki – Członek Komisji tel. (41) 275 86 31
Wojciech Krześniak – Członek Komisji tel. (41) 275 86 58

Przewodniczący Komisji
Jacek Wojtan

 

pobierz plik