Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu elektroenergetycznego budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej”, zgodnie z zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Spółką Akcyjną Odlewnie Polskie Umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystywanie energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.

Dane Zamawiającego:

ODLEWNIE POLSKIE S.A.

27-200 Starachowice

Aleja Wyzwolenia 70

tel. 41 275 86 00

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu elektroenergetycznego budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie w ramach przedsięwzięcia „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej”.

Zakres audytu elektroenergetycznego budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych):

 1. Analiza efektywności zużycia energii na oświetlenie.
 1. Analiza zużycia energii elektrycznej w napędach.
 1. Ocena istniejącego stopnia opomiarowania instalacji i odbiorników.
 1. Kompleksowa analiza użytkowania i zarządzania energią dzięki zainstalowaniu kontrolnych, okresowych układów pomiarowych i wykonaniu niezbędnych pomiarów
 1. Wytypowanie punktów pomiarowych na potrzeby przyszłego systemu zarządzania energią.
 1. Analiza możliwości zarządzania energią.
 1. Określenie możliwości współpracy proponowanego systemu monitorowania z istniejącymi urządzeniami:

– analiza zużycia energii (on-line),

– optymalizacja doboru taryfy,

– sterowanie / zarządzanie zużyciem energii na podstawie danych przesyłanych do jednego stanowiska.

– optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem zużycia energii,

– określanie kosztów wydziałowych / produktów,

– reagowanie na sytuacje awaryjne w czasie rzeczywistym,

– identyfikacja zapadów napięcia – reklamacje jakości energii do OSD.

 1. Analiza możliwości zastosowania alternatywnych / Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

– ogniwa fotowoltaiczne,

– kogeneracja,

– pompy ciepła,

– kolektory słoneczne.

Metody wykonania audytu muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu „Efektywne Wykorzystania Energii” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia oraz uzgodnione z Zamawiającym.

Oferta powinna zawierać:

 1. Proponowany harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Skład osobowy zespołu projektowego wraz z przydzielonymi obszarami audytu i posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem w tym zakresie.
 1. Referencje dotyczące wykonania przynajmniej 5 audytów energetycznych o tematyce zbieżnej z niniejszym Ogłoszeniem, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat wraz z informacją, które z przedstawionych referencji zostały wystawione przez duże przedsiębiorstwa (za duże przedsiębiorstwo uważa się takie, które nie zalicza się do mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, zdefiniowanych w art. 104 – 107 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).
 1. Opis doświadczenia w zakresie znajomości procesów technologicznych w odlewnictwie poparty przedstawieniem dokumentów potwierdzających współpracę z przedsiębiorstwami odlewniczymi.
 1. Data ważności oferty (nie krótsza niż do 30.05.2014 r.).
 1. Czas realizacjiprzedmiotu zamówienia.
 1. Warunki płatności przedmiotu zamówienia w podziale na 3 etapy:

– zaliczka po podpisaniu Umowy,

– płatność częściowa po podpisaniu protokołu odbioru,

– płatność końcowa po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu audytu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (protokół odbioru końcowego), nie niższa niż 30% wartości netto zamówienia.

 1. Cenę przedmiotu zamówienia.
 1. Oświadczenie o akceptacji projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Lokalizacja

Audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) zostanie wykonany w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach, Aleja Wyzwolenia 70.

Termin realizacji zamówienia:

do 31.07.2014 rok (podpisanie protokołu odbioru).

Tryb oceny ofert:

– Ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z niniejszym ogłoszeniem,

– Spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny. Wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

 1. a)50 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 50),
 1. b)5 % – warunki płatności (maksymalna ilość punktów do uzyskania 5
 1. c)20% – doświadczenie oferenta oceniane na podstawie przedłożonych referencji (maksymalna ilość punktów do uzyskania 20)
 1. d)25% – doświadczenie w zakresie znajomości procesów technologicznych w odlewnictwie – (maksymalna ilość punktów do uzyskania 25)

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 1. a) Kryterium ceny

Kryterium ceny ofert rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. W przypadku ceny określonej w walucie obcej na potrzeby porównania ofert dokonane zostanie przeliczenie na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

– przyjęta kompletna oferta o najniższej cenie otrzymuje 50 punktów. Cena ta staje się ceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 100 – 50 x C : CN

gdzie:

P – ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglone do pełnych jedności,

C – cena oferenta (wyższa od ceny bazowej) w tysiącach złotych zaokrąglona do pełnych

tysięcy złotych

CN – cena bazowa (najniższa) zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych

W przypadku wyniku ujemnego oferent otrzyma 0 punktów.

 1. b)Kryterium warunków płatności:

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Oferta powinna zawierać propozycję zapłaty w podziale na 3 etapy:

I etap – zaliczka na poczet realizacji zamówienia wyrażona w % od wartości netto zamówienia,

II etap – płatność częściowa po podpisaniu protokołu odbioru wyrażona w % od wartości netto zamówienia,

III etap – płatność końcowa po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu audytu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (protokół odbioru końcowego), nie niższa niż 30% wartości netto zamówienia.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

I etap II etap III etap
Zaliczka punkty Płatność częściowa punkty Płatność końcowa punkty
poniżej 10% 2 nie podlega punktacji ponad 50% 3
od 10% do 15% 1 od ponad 40 % do 50% 2
powyżej 15 % 0 od ponad 35% do 40% 1
od 30% do 35% 0
 1. c)Kryterium doświadczenia oferenta oceniane na podstawie przedłożonych referencji

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

przedstawienie odpowiedniej liczby referencji w tym:

– co najmniej 5 referencji od dużych przedsiębiorstw – 20 punktów,

– co najmniej 3 referencje od dużych przedsiębiorstw – 10 punktów,

– co najmniej 1 referencja od dużego przedsiębiorstwa – 5 punktów,

– brak referencji od dużego przedsiębiorstwa – 0 punktów.

Za duże przedsiębiorstwo uważa się takie, które nie zalicza się do mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, zdefiniowanych w art. 104 – 107 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 1. d) Kryterium doświadczenia w zakresie znajomości procesów technologicznych w odlewnictwie:

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Znajomość procesów technologicznych w odlewnictwie będzie oceniana na podstawie opisu przedstawionego przez oferenta, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia składu osobowego zespołu projektowego i innych dokumentów przestawionych przez oferenta.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Zasady przygotowania oferty

 1. Przygotowanie oferty powinno być poprzedzone wizytą oferenta w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się oferenta ze specyfiką działalności Zamawiającego w obszarach objętych audytem elektroenergetycznym budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych).
 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być zgodna ze wszystkimi wymogami niniejszego Ogłoszenia.
 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 1. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub osoby. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji powinien być dołączony do oferty.
 1. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w składanych dokumentach, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 1. Zaleca się ponumerowanie stron i ich połączenie w sposób trwały.
 1. W przypadku, gdyby oferent dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, to kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 9 maja 2014 roku z dopiskiem „Oferta na wykonanie audytu energetycznego”.

– Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 maja 2014 r.

– Z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

Postanowienia końcowe

– Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria.

– Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

– Organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania, jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy.

– Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki, a także zostaną przesłane pocztą do wszystkich uczestników postępowania.

– Postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

– Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

w sprawach formalno – organizacyjnych: Michał Walendzik, tel. 41 275 86 13,

michal.walendzik@odlewniepolskie.pl

w sprawach technicznych: Marek Perliński, tel. 41 275 86 27, marek.perlinski@odlewniepolskie.pl

 

Przewodniczący Komisji

Jacek Wojtan

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej