Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu surówki specjalnej w ilości

61 Mg na realizacją Zadań 9 – 13 (6 – Koszty operacyjne), w ramach projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa

 

 

ausferytycznego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii).

 

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27-200 Starachowice, ul. Aleja Wyzwolenia 70

tel. 41 275 86 00

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup surówki specjalnej w ilości 61 Mg o składzie chemicznym: C= 4,0-4,5 %, Si= 0,2-0,8 %, Mn max 0,08 %, P max 0,05 %, S max 0,013 %.

 

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

 

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Skład chemiczny
 2. Cenę z dostawą do siedziby zamawiającego
 3. Warunki płatności
 4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 31 sierpnia 2013 r.)

 

Ponadto wymagane jest:

 

 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia
 2. Załączenie do dostawy atestu materiałowego lub oświadczenia o zgodności z zamówieniem

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia

31 sierpnia 2013 r.

 

Tryb oceny ofert:

 

– ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z niniejszym ogłoszeniem,

– spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego.

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

 1. a) 70 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 70),
 2. b) 30 % – termin płatności (maksymalna ilość punktów do uzyskania 30).

 

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 

 1. a) Kryterium ceny

 

Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

 

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 70 punktów; cena ta staje się ceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 140 – 70 x O:ON

gdzie:

P   –  ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,

ON –  cena bazowa (najniższa),

O  –  cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

 

 1. b) Kryterium warunków  płatności

 

 

 

 

Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

 

Termin płatności:

 • do 7 dni od dostawy-       0 punktów
 • od 8 do 14 dni od dostawy-     10 punktów
 • od 15 do 21 dni od dostawy-     20 punktów
 • powyżej 21dni od dostawy  –     30 punktów

 

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 09.08.2013 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.08.2013 r.

– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

 

Postanowienia końcowe

– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,

– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

– organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy

– wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki,

– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,

– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Adam Nowak, tel. 41 275 86 31,

Wojciech Krześniak, tel. 41 275 86 58.

 

Przewodniczący Komisji

 

Adam Nowak