Starachowice, dnia 24.01.2018 r.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

 

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego Zadania 11, w zakresie wykonania usługi badawczej (E – Koszty usług badawczych ), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z umową Nr PBS3/B5/44/2015 zawartą w dniu 11.05.2015 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

 

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

tel. 41 275 86 00

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza pod nazwą „Testowanie innowacyjnego zespołu rozwłókniającego” w linii produkcyjnej w warunkach przemysłowych  (wykonawcy usługi badawczej), dotycząca następującego zadania realizowanego w ramach projektu przez Spółkę Odlewnie Polskie:

 

 

 

 

 

 

Techniczne studia wykonalności

Zadanie 11. Badania ruchowe zespołu rozwłókniającego

Przedmiotem badań jest wytworzony i dostarczony przez Zamawiającego komplet segmentów tarcz mielących (12 szt.) stanowiących zespół rozwłókniający Dn 1000 E.

Zakres badań winien obejmować:

 1. wydajność zespołu mielącego defibratora,
 2. zużycie energii elektrycznej,
 3. czas pracy segmentów,
 4. ilość masy wyprodukowanej na dobę (24 godz.),
 5. średnie zmielenie uzyskanej masy,
 6. zużycie segmentów po cyklu mierzone w ubytku masy zespołu mielącego,
 7. ocena jakościowa masy próbek pobranych w różnych okresach pracy.

Tarcze do badań będą dostarczone wraz z zamówieniem na usługę badawczą.

Wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dot. zakresu prac badawczych udziela Szef projektu Pan Marek Sokolnicki, tel. 41 275 86 84, marek.sokolnicki@odlewniepolskie.pl.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto za realizacje całości zamówienia.
 2. Potwierdzony zakres badań.
 3. Termin ważności oferty nie krótszy niż do 12 luty 2018 r.
 4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w jego imieniu. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania oferenta.

Ponadto wymagane jest potwierdzenie realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia

Do 26  lutego 2018 r.

 

 

 

 

Tryb oceny ofert:

 

– ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z zapytaniem ofertowym,

– spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego,

Kryteria oceny ofert:

 1. 100 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 100),

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 1. a) Kryterium ceny

Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

 

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów; cena ta staje się oceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 200 – 100 x O:ON

 

gdzie:

 

P –  ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,

ON – cena bazowa (najniższa),

O – cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 31.01.2018 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 01.02.2018 r.

– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

 

Postanowienia końcowe

– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,

– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

– uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy

– ogłoszenie wyników  postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, na tablicy ogłoszeń Spółki oraz zostaną przesłane do wszystkich uczestników postępowania.

– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,

– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest:

Marek Sokolnicki –  Członek Komisji tel. (41) 275 86 31

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan