2007.11.26
W dniu 21 listopada 2007 roku Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT w wyniku transakcji kupna 221.366 sztuk akcji ODLEWNI POLSKICH S.A. z siedzibą w Starachowicach przekroczył 5% próg ogólnej liczby głosów w Spółce ODLEWNIE POLSKIE S.A. Po transakcji kupna akcji OFE POLSAT posiada 855.734 akcje ODLEWNI POLSKICH S.A., co stanowi 6,73% kapitału zakładowego Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu Spółki.