Terminarz przekazywania przez Spółkę

raportów okresowych w 2018 r.

W poniższej tabeli podane zostały terminy przekazywania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach raportów okresowych w 2018 r. O terminach przekazywania raportów okresowych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.

 

 

L.p.

 

Rodzaj raportu

 

Data przekazania

 

 

1.

 

raport roczny za rok 2017 – SA-R 2017

 

 

23.04.2018 r.

 

2.

 

raport za I kwartał 2018 r. – SA-Q1/2018

 

 

14.05.2018 r.

 

3.

 

raport za I półrocze 2018 r. – SA- P/2018

 

 

20.09.2018 r.

 

4.

 

raport za III kwartał 2018 r. – SA-Q3/2018

 

 

14.11.2018 r.

 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2017 oraz za II kwartał roku obrotowego 2018.

pobierz plik