W poniższej tabeli podane zostały terminy przekazywania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach raportów okresowych w 2019 r. O terminach przekazywania raportów okresowych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

L.p. Rodzaj raportu Data przekazania
1. raport roczny za rok 2018 – SA-R 2018 08.04.2019 r.
2. raport za I kwartał 2019 r. – SA-Q1/2019 14.05.2019 r.
3. raport za I półrocze 2019 r. – SA- P/2019 18.09.2019 r.
4. raport za III kwartał 2019 r. – SA-Q3/2019 14.11.2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 oraz za II kwartał roku obrotowego 2019.

Pobierz plik PDF