Emisja akcji serii G

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G.

  1. 26 maja 2010 roku – uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 04 maja 2010 roku. W wyniku zawartego układu w trybie art. 294 ust. 3 Prawa Upadłościowego 24% wierzytelności wierzycieli kategorii V (Banków) zostało skonwertowane na 8.148.882 akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3,00 złote każda. Układ zastąpił wszystkie czynności korporacyjne Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej.
  2. 25 sierpnia 2010 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez zarejestrowanie nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 8.148.882. Po podwyższeniu kapitał wynosił 61.992.262 złote i dzielił się na 20.664.121 akcje zwykłe na okaziciela.
  3. Na mocy zawartego układu w ramach subskrypcji prywatnej banki objęły poprzez konwersję 24% swoich wierzytelności łącznie 8.148.882 akcje serii G , stanowiących 39,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

–     Bank Gospodarki Żywnościowej objął 1.303.586 akcji serii G,

–     Bank Handlowy objął 3.495.248 akcji serii G,

–     Fortis Bank objął 1.952.896 akcji serii G,

–     ING Bank Śląski objął 866.440 akcji serii G,

–     Bank Millennium objął 530.712 akcji serii G.

  1. 10 listopada 2010 roku – zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu Spółki.
  2. 13 stycznia 2011 roku – uchwała nr 60/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.148.882 akcji zwykłych na okaziciela serii G z dniem 13 stycznia 2011.