Emisja akcji serii F

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F. W ramach subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 1. 05 sierpnia 2004 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWIE POLSKIE podjęło Uchwałę nr 1/2004 (akt notarialny Rep. A nr 3311/2004 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Stanisława Zaleskiego w Starachowicach) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 9.000.000 złotych i nie wyższą niż 15.000.000 złotych w drodze szóstej emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie od 3.000.000 do 5.000.000 sztuk, o wartości nominalnej 3,00 złotych każda. Niniejszą uchwałą Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z wprowadzeniem akcji serii F do publicznego obrotu.
 2. 30 listopada 2004 roku – udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółka Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE wprowadzającego do publicznego obrotu akcje zwykłe na okaziciela serii F.
 3. 08 grudnia 2004 roku – ustalenie w trybie art. 81 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na poziomie 3,80 złotych za jedną akcję.
 4. 09 grudnia 2004 roku – otwarcie subskrypcji akcji serii F.
 5. 09-14 grudnia 2004 roku – przyjmowanie zapisów na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych.
 6. 13-14 grudnia 2004 roku – przyjmowanie zapisów na 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych
 7. 14 grudnia 2004 roku – zamkniecie publicznej subskrypcji akcji serii F.
 8. 17 grudnia 2004 roku – podjecie przez Zarząd ODLEWNI POLSKICH S.A. uchwały o przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii F
 9. 22 grudnia 2004 roku – uchwała nr 461/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu z dniem 23 grudnia 2004 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 10. 21 grudnia 2004 roku – uchwała nr 650/2004 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 11. 30 grudnia 2004 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 12. 19 stycznia 2005 roku – uchwała nr 19/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie S.A. o wyznaczeniu dnia 25 stycznia 2005 roku jako ostatniego dnia notowania 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 13. 19 stycznia 2005 roku – uchwała nr 20/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz o wprowadzeniu z dniem 26 stycznia 2005 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 14. 20 stycznia 2005 roku – uchwała nr 36/2005 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przyjęciu z dniem 26 stycznia 2005 roku do Krajowego Rejestru Papierów Wartościowych 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F i nadaniu im kodu PLODLPL00047.

Obniżenie kapitału zakładowego. Na podstawie art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

 1. 11 sierpnia 2009 roku – Uchwała Nr 10/2009 Zarządu Spółki zaprotokołowana przez notariusza o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez umorzenie 198.650 sztuk akcji własnych serii F o wartości nominalnej 3,00 złote każda. Akcje, które podlegały umorzeniu Spółka skupiła w celu odsprzedaży pracownikom w ramach programu opcji menadżerskich. Akcje te zostały zaoferowane uprawnionym pracownikom po cenie nominalnej 3,00 złote każda. Wobec znacznej różnicy pomiędzy ceną nabycia a cena rynkową uczestnicy programu zrezygnowali z ich objęcia.
 2. 29 października 2009 roku – rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku obniżenia kapitał zakładowy wynosił 37.545.717 złotych i dzielił się na 12.515.239 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 złote każda.