Emisja akcji serii E

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E. Przeprowadzenie emisji akcji nastąpiło w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie subskrypcji prywatnej.

  1. 15 stycznia 2001 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWIE POLSKIE podjęło Uchwałę nr 3/2000 (akt notarialny Rep.A nr 267/2001 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Stanisława Zaleskiego w Starachowicach) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.999.000 złotych w drodze piątej emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 4.333.000 akcji o wartości nominalnej 3,00 złotych każda.
  2. 09 maja 2001 roku – otwarcie subskrypcji akcji serii E.
  3. 13 czerwca 2001 roku – dokonanie zapisu na 4.333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E przez EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach i zamkniecie subskrypcji.
  4. 15 czerwca 2001 roku – podjecie przez Zarząd ODLEWNI POLSKICH S.A. uchwały o przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii E dla EXBUD SKANSKA S.A..
  5. 29 czerwca 2001 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
  6. 24 października 2001 roku – uchwała nr 257/2001 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu z dniem 31 października 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku wolnym 4.333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
  7. 25 października 2001 roku – uchwała nr 449/2001 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonaniu z dniem 31 października 2001 roku asymilacji 4.333.000 akcji Spółki i nadaniu im kodu PLODLPL00047.