Emisja akcji serii A, B, C, D

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 11 listopada 1997 r. wprowadzono do publicznego obrotu:

  1. 615 400 szt. akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 3 zł każda. Na podstawie Uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Nr 587/98 z dnia 26 sierpnia 1998 r. nastąpiła zamiana akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł każda.
  2. 1 020 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł każda,
  3. 864 600 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3 zł każda,
  4. 1 430 665 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3 zł każda.

W dniu 12 marca 1998 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki serii B, C i D na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 594/98 z dnia 10 listopada 1998 r., z dniem 20 listopada 1998 r. do obrotu giełdowego zostały wprowadzone akcje serii A  Spółki, a Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 726/98 z dnia 13 listopada 1998 r. dokonał asymilacji akcji serii A z akcjami znajdującymi się w obrocie.