2011.01.14
W dniu 13 stycznia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 60/2011 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.148.882 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. o wartości nominalnej 3 zł każda. Akcje serii G zostały objęte przez Banki w ramach Układu w trybie subskrypcji prywatnej