PROJEKTY EU

Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego

Projekt „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” – współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Umowa Nr UDA-POIG.01.04.00-26-011/10-00

Głównym celem Projektu “Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Odlewni przez opracowanie nie stosowanej w polskim przemyśle odlewniczym technologii wytapiania obróbki pozapiecowej i obróbki cieplnej nowego, wysokowytrzymałego oraz odpornego na zużycie ścierne ausferytycznego żeliwa z grafitem kulkowym, przeznaczonej do wdrożenia. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone badania z zastosowaniem metod statystycznych, umożliwiające poznanie niestabilności w procesach topienia, obróbki pozapiecowej zalewania i krzepnięcia oraz obróbki cieplnej tego rodzaju żeliwa.

Cel poznawczy projektu:

  • określenie wpływu parametrów wytapiania, obróbki pozapiecowej i obróbki cieplnej na kształtowanie struktury i własności żeliwa ausferytycznego,
  • określenie parametrów stanu i jakości metalurgicznej ciekłego żeliwa zapewniającej stabilność struktury i własności tworzywa.

Cel utylitarny:

  • opracowanie i wdrożenie technologii ausferytycznego żeliwa,
  • opanowanie produkcji wysokowytrzymałych i odpornych na zużycie ścierne odlewów.

Planowane prace badawcze (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe) w ramach realizowanego Projektu

Nr zadania w Projekcie

Nazwa zadania

BADANIA PRZEMYSŁOWE
Zadanie 1 Opracowanie zakresu i metodyki badań wraz z planowaniem eksperymentów
Zadanie 2 Badania jakości metalurgicznej żeliwa wyjściowego
Zadanie 3 Wpływ zawartości tlenu w ciekłym żeliwie na jego jakość metalurgiczną
Zadanie 4 Badania jakości metalurgicznej żeliwa po różnych zabiegach sferoidyzowania i modyfikowania grafityzującego
Zadanie 5 Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej na właściwości żeliwa ausferytycznego
Zadanie 6 Badania wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości żeliwa ausferytycznego
Zadanie 7 Opracowanie sposobu rafinacji ciekłego stopu metodą jego filtracji
Zadanie 8 Badanie przemian fazowych żeliwa w stanie lanym i po obróbce cieplnej przy różnych grubościach ścianek odlewów
Zadanie 9 Opracowanie systemu optymalizowania, prognozowania i weryfikowania właściwości użytkowych wytypowanych gatunków żeliwa ausferytycznego
Zadanie 10 Badania trybologiczne żeliwa ausferytycznego
BADANIA ROZWOJOWE
Zadanie 11 Opracowanie procesu technologicznego odlewów z żeliwa ausferytycznego z uwzględnieniem kontroli procesu i jego optymalizacji w trakcie jego trwania
Zadanie 12 Weryfikacja opracowanej technologii na niekomercyjnych komponentach odlewniczych i ocena ich jakości
Zadanie 13 Opracowanie dokumentacji wytwarzania wysokojakościowych odlewów z żeliwa ausferytycznego

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 129 956,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją Projektu wynosi 3 000 000,00 PLN, przy czym:

1. maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania przemysłowe wynosi 2 430 000,00 PLN, a dofinansowanie wynosi 1 579 500,00 PLN,

2. maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace rozwojowe wynosi 570 000,00 PLN, a dofinansowanie wynosi 142 500,00 PLN

Rozpoczęcie realizacji Projektu  –   01 września 2011 r.

Zakończenie realizacji Projektu  –   31 października 2014 r.

Okres kwalifikowalności wydatków od dnia 30 października 2010 r. do 31 października 2014 r.

Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w oparciu o Umowę z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr UDA-POIG.01.04.00-26-011/10-00 o dofinansowanie Projektu “Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości nie większej niż 1.722.000,00 PLN, w tym:

  • do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 1.463.700,00 PLN,
  • do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 258.300,00 PLN,

przy czym:

  • maksymalna wysokość difinansowania na badania przemysłowe wynosi 1.579.500,00 PLN
  • maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 142.500,00 PLN.

ODLEWNIE POLSKIE S.A. sfinansują Projekt środkami własnymi w wysokości1.407.956,00 PLN, w tym:

  • pozostałą kwotę całkowitych wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.278.000,00 PLN
  • kowtę wydatków niekwalifikowanych w wysokości 129.956,00 PLN

Lp.

Wskaźniki produktu

Jedn. miary

Wartość bazowa

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

Razem

1. Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu

szt

0

1

1

2. Liczba jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu

szt

0

1

1

2

2

2

3. Liczba naukowców zaangażowanych w realizację projektu

osoby

0

1

1

2

2

2

4. Liczba wytopów badanych

szt

0

32

150

164

76

422

Lp.

Wskaźniki rezultatu

Jedn. miary

Wartość bazowa

Rok

Wartość docelowa

Rok

1. Wzrost zatrudnienia w działalności B+R w przedsiębiorstwie realizującym projekt celowy

osoby

0

2011

1

2014

2. Wzrost nakładów na działalność B+R

0

2011

3.000.000,00

2014

3. Liczba wprowadzonych na rynek nowych produktów lub technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R w projekcie celowym)

szt

0

2011

1

2019

4. Liczba konferencji naukowych i technicznych z prezentacją wyników badań przemysłowych

szt

0

2011

5

2017

5. Liczba publikacji wyników badań przemysłowych uzyskanych w projekcie

szt

0

2011

3

2017

6. Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektu

szt

0

2011

2

2017

7. Liczba rozbudowanych działów B+R w wyniku realizacji projektu

szt

0

2011

1

2014

8. Udział przychodów ze sprzedaży poza teren Polski danego produktu/technologii (powstałych w wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R) w przychodach ze sprzedaż danego produktu/technologii w ogóle

%

0

2011

5

2019

9. Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji projektu

szt

0

2011

1 technologia

2017

10. Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu

osoby

0

2011

1

2014

Zadanie 1

Opracowanie zakresu metodyki badań wraz z planowaniem eksperymentów

BP

60 000

zrealizowane

Nr zadania w projekcie

Nazwa zadania

Rodzaj badań (BP/PR)

Wydatki kwalifikowane w PLN

Stan realizacji

Zadanie 2

Badania jakości metalurgicznej żeliwa wyjściowego

BP

220 000

zrealizowane

Zadanie 3

Wpływ zawartości tlwnu w ciekłym żeliwie na jakość metalurgiczną

BP

100 000

zrealizowane

Zadanie 4

Badania jakości metalurgicznej żeliwa po różnych zabiegach sferoidyzowania i modyfikowania grafityzującego

BP

270 000

w trakcie rezlaizacji