2014.01.29
Odlewnie Polskie S.A. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystywanie energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach” przedsięwzięcia „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej”. Udział procentowy Dotacji z NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych wynosi 70%.