polandEnglishGermanfrenchrussia
Menu

Akcjonariat

Akcjonariat

  • kapitał zakładowy – 30.996.181.50 PLN
  • ilość akcji – 20.664.121 akcji zwykłych na okaziciela
  • wartość nominalna jednej akcji – 1,50 PLN
  • akcje Spółki od 12 marca 1998 roku notowane na GPW S.A. w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 20 664 121 akcji, w tym:

 

Serii A 615 400 akcji
Serii B 1 020 000 akcji
Serii C 864 600 akcji
Serii D 1 430 665 akcji
Serii E 4 333 000 akcji
Serii F 4 251 574 akcji
Serii G 8 148 882 akcji

 

Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 1,50 zł

 

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki

 

Lp. Akcjonariusze Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 OP Invest Sp. z o.o.* 2016-05-17 5 765 246 27,8998% 5 765 246 27,8998%
2 Adam Żyła 2016-01-05 2 465 000 11,9289% 2 465 000 11,9289%
3 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2013-07-23 2 065 743 9,9968% 2 065 743 9,9968%
4 Marcin Wąsiel 2016-01-07 1 491 982 7,2202% 1 491 982 7,2202%
5 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 2017-06-08 1 319 415 6,3851% 1 319 415 6,3851%
6 Leszek Walczyk 2018-05-18 1 044 578 5,0550% 1 044 578 5,0550%
7 Pozostali Akcjonariusze 2018-05-18 6 012 157 29,0947% 6 012 157 29,0947%
8 Odlewnie Polskie S.A.** 2018-05-18 500 000 2,4197% 500 000 2,4197%
  Ogółem 20 664 121 100,0000% 20 664 121 100,0000%

*zmiana dokonana na podstawie informacji uzyskanej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie i raportu bieżącego  Spółki nr 12/2016 z dnia 17.05.2016 r.

** akcje własne Spółki nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4.05.2018 r.

 

 

Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Lp. Wyszczególnienie Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu 2018-05-18 1 044 578 5,0550% 1 044 578 5,0550%
2 Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu 2018-05-18 546 000 2,6423% 546 000 2,6423%
3 Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu 2018-05-18 546 000 2,6423% 546 000 2,6423%
4 Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010-08-25 100 0,0005% 100 0,0005%
polandEnglishGermanfrenchrussia