Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D

  • kapitał zakładowy – 11.791.995 PLN
  • ilość akcji – 3.930.665 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D
  • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. Akcjonariusz data zmiany liczba akcji

(szt.)

udział

(%)

liczba głosów

(szt.)

udział

(%)

1. EXBUD S.A w Kielcach 1998-10-06 2.463.681 62,68 2.463.681 62,68
2. Pozostali Akcjonariusze 1998-10-06 1.466.984 37,32 1.466.984 37,32
3. Ogółem 3.930.665 100,00 3.930.665 100,00