Akcjonariusze akcji serii A,B,C,D,E,F po umorzeniu akcji serii F

  • kapitał zakładowy – 37.545.717 PLN  po umorzeniu 198 650 akcji serii F
  • ilość akcji – 12.515.239 akcji zwykłych na okaziciela A, B, C, D, E. F
  • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. data zmiany liczba akcji(szt.) udział(%) liczba głosów(szt.) udział(%)
1. OP Invest Sp. z o.o. 2009-08-11 5.543.000 44,29 5.543.000 44,29
2. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2009-08-11 886.683 7,08 886.683 7,08
3. Leszek Walczyk 2009-08-11 492.683 3,94 492.683 3,94
5. Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT 2009-08-11 855.734 6,84 855.734 6,84
6. Kazimierz Kwiecień 2010-08-25 100 0,0005 100 0,0005