pobierz plik

                                               Starachowice, dnia 12.12.2016 r.

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

 

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu preparatów i środków eksploatacyjnych do przygotowania zgładów metalograficznych do mikroskopii elektronowej tj:

 

 1. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie Ø250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiC od P200 do P250 w ilości 15 szt.
 2. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie ∅250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiCod P600 do P800 w ilości 15 szt.
 3. Sukno polerskie ∅250 mm z włókna octanowego, przeznaczone do stosowania z zawiesinami o granulacji 3-9 μm, pracujące w systemie magnetycznym w ilości

150 szt.

 1. Sukno polerskie ∅250 mm, przeznaczone do pracy z zawiesinami diamentowymi o granulacji 1 μm lub zawiesinami krzemionki koloidalnej, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 2. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 9μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000 ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 3μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 1μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina krzemionki koloidalnej do polerowania wykańczającego, o granulacji od 0,04 do 0,05μm, w ilości 30 l.
 2. Lubrikant smarująco-chłodzący do stosowania przy szlifowaniu i polerowaniu,

w opakowaniach nie większych niż 5l w ilości 20 l.

 1. Żywica proszkowa – fenolowa, do inkludowania na gorąco, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 10 kg.
 2. Żywica proszkowa- akrylowa, z wypełnieniem grafitowym, przewodząca do inkludowania na gorąco, do badań w skaningowym mikroskopie elektronowym,

w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 150 kg.

 

 

 

 

 

Zadanie 6 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedziba w Warszawie a Spółką o

dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

 

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27 – 200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

tel. 41 275 86 00

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup preparatów i środków eksploatacyjnych do przygotowania zgładów metalograficznych do mikroskopii elektronowej tj.:

 

 1. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie Ø250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiC od P200 do P250 w ilości 15 szt.
 2. Diamentowa tarcza lub sukno szlifierskie ∅250 mm, pokryte warstwą ścierniwa diamentowego w osnowie niklu, pracujące w systemie magnetycznym, odpowiednik papieru ściernego SiCod P600 do P800 w ilości 15 szt.
 3. Sukno polerskie ∅250 mm z włókna octanowego, przeznaczone do stosowania z zawiesinami o granulacji 3-9 μm, pracujące w systemie magnetycznym w ilości

150 szt.

 1. Sukno polerskie ∅250 mm, przeznaczone do pracy z zawiesinami diamentowymi o granulacji 1 μm lub zawiesinami krzemionki koloidalnej, pracujące w systemie magnetycznym w ilości 150 szt.
 2. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 9μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000 ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 3μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10l.

 1. Zawiesina diamentowa polikrystaliczna, o granulacji 1μm, z lubrikantem,

w opakowaniach nie większych niż 1000ml w ilości 10 l.

 1. Zawiesina krzemionki koloidalnej do polerowania wykańczającego, o granulacji od 0,04 do 0,05μm, w ilości 30 l.
 2. Lubrikant smarująco-chłodzący do stosowania przy szlifowaniu i polerowaniu,

w opakowaniach nie większych niż 5l w ilości 20 l.

 1. Żywica proszkowa – fenolowa, do inkludowania na gorąco, w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 10 kg.
 2. Żywica proszkowa- akrylowa, z wypełnieniem grafitowym, przewodząca do inkludowania na gorąco, do badań w skaningowym mikroskopie elektronowym,

w opakowaniach nie większych niż 10kg w ilości 150 kg.

 

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

 

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wymagana trwałość zawiesin min. 24 miesiące od dostawy w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta.
 2. Cenę łączną obejmującą cały przedmiot zamówienia (wszystkie elementy od poz. 1 do poz. 11) z dostawą do siedziby zamawiającego.
 3. Termin płatności
 4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 31 stycznia 2017 r.)
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w jego imieniu. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania oferenta.

 

Ponadto wymagane jest:

 

 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia

31  stycznia 2017 r.

 

Tryb oceny ofert:

 

– ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z zapytaniem ofertowym,

– spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego,

Kryteria oceny ofert:

 

 1. 70 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 70),
 2. 30 % – termin płatności (maksymalna ilość punktów do uzyskania 30).

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 

 1. a) Kryterium ceny

Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

 

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 70 punktów; cena ta staje się oceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 140 – 70 x O:ON

 

gdzie:

 

P –  ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,

ON – cena bazowa (najniższa),

O – cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

 

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

 

 1. Kryterium warunków płatności

 

Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

 

Termin płatności:

 

 • do 7 dni od dostawy –       0 punktów
 • od 8 do 14 dni od dostawy –     10 punktów
 • od 15 do 21 dni od dostawy –     20 punktów
 • powyżej 21 dni od dostawy  –     30 punktów

 

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 20.12.2016 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 21.12.2016 r.

– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

 

Postanowienia końcowe

– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,

– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

– organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy

– ogłoszenie zapytanie ofertowe, wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki,

– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,

 

– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Marek Sokolnicki –  Członek Komisji tel. (41) 275 86 31,

Wojciech Krześniak – Członek Komisji  tel. (41) 275 86 58

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan