Wskaźniki finansowe 2008 r.

Podstawowe wskaźniki finansowe

2008 r.

   
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) -75,25%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 0,32
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 174,97%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) -125,14%