Wskaźniki finansowe 2006 r.

Podstawowe wskaźniki finansowe

2006 r.

   
Rentowność sprzedaży (zysk netto / przychody ze sprzedaży) 4,20%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) 2,21
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) 39,19%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto / aktywa ogółem) 7,49%